Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1 τεύχος Α΄4-1-2011 Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η από 4 Ιανουαρίου 2011 πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 1:
 "Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2011 οι πλειστηριασμοί οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών".
Ο Πρόεδρος
Διονύσιος Κριάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: