Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

00-651 Δάνειο Επαγγελματικό


Θέμα : Δάνειο Επαγγελματικό      

Ορισμός
Είναι το δάνειο που χορηγεί η τράπεζα στον πελάτη , με σκοπό την κάλυψη  όλων των επιχειρηματικών σας αναγκών που αφορούν την επαγγελματική σας στέγη:
 • Αγορά οικοπέδου
 • Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση επιχειρηματικής στέγης
 • Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης
 • Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης (βελτιώσεις - προσθήκες - επισκευές)
Δικαιούχοι   
 • Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Ομόρρυθμη Εταιρείες
 • Ετερόρρυθμες Εταιρείες
 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Διάρκεια
 •   Έως και 20 έτη.
Ποσό Χρηματοδότησης     
 • από 30.000€ έως 600.000€

Τρόποι Αποπληρωμής
Μέσω μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων (που εμπεριέχετε μέρος των τόκων και του κεφαλαίου.
Πλεονεκτήματα
Ο πελάτης είναι σε θέση να πάρει τη δαπάνη ενός νέου σχεδίου στην επιχείρησή του χωρίς την επιβάρυνσει 100% της χρηματοδότησης. Γιά παράδειγμα, αγορές των μηχανημάτων, ή ανακαινίσεις της τρέχουσας στέγης, η οποία κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας. Ένα καλό σκεπτόμενο σχέδιο και μια ανάλυση των οφελών που θα πραγματοποιούνταν με την ανάληψη μιας τέτοιας δράσης πρέπει να δημιουργηθεί.
Δικαιολογητικά και προέγκριση 
Θα χρειαστείτε την αίτηση δανείου καθώς επίσης και τα έγγραφα όπως αναφέρονται κατωτέρω σύμφωνα με την νομική μορφή επιχειρήσεων σας.
Ατομική Επιχείρηση
 • Έναρξη επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Τρία (3) τελευταία εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος
 • Τρία (3) τελευταία (Έντυπα) του Ε3
 • Το τελευταίο έντυπο του Ε9
 • Το τελευταίο έντυπο του Ε2 σε περίπτωση εισοδημάτων από ακίνητα
 • Το τελεθταίο έντυπο του Ε5 σε περίπτωση εισοδημάτων από εταιρείες
 • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. του τελευταίου έτους
 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τελευταίου έτους και τρέχοντος
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την εκταμίευση)

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Καταστατικό της Α.Ε. / Ε.Π.Ε. και τροποποιήσεις αυτής.
 • Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
 • Πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο περί μη άλλης τροποποίησης
 • Τρία (3) τελευταία έντυπο του Ε3 της εταιρείας
 • Τρείς (3) τελευταίοι ισολογισμοί
 • Πρόσφατο ισοζύγιο Β' βαθμού και αντίστοιχο περσινό
 • Ισοζύγιο 8. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΙΣ 31/12/2007
 • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. του τελευταίου έτους
 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. το προηγούμενου έτους και το τρέχοντος
 • Το τελευταίο έντυπο Ε9 της εταιρείας
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό των μέλων του Δ.Σ.
 • Αστυνομικές ταυτότητες των μέλων του Δ.Σ.
 • το τελεταίο έντυπο Ε9 από των μελών του Δ.Σ.
 • Ασφαλιστική ενημερώτητα της εταιρείας (κατά την εκταμίευση)

Ομόρρυθμη Εταιρείες (Ο.Ε.) - Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.)
 • Θεωρημένο καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις
 • Έναρξη επαγγέλματος της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο για μη τροποποίηση της
 • Τρία (3) τελευταία έντυπα Ε3 της εταιρείας
 • Τρία (3) τελευταία έντυπα Ε5 της εταιρείας
 • Το τελευταίο έντυπο του Ε9 της εταιρείας
 • Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. του τελευταίου έτους
 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγουμένου έτους και του τρέχοντος
 • Αστυνομικές ταυτότητες των μελών της εταιρείας
 • Εκκαθαριστικά των μελών της εταιρείας ή έντυπο Ε1 με παραλαβή
 • Το τελευταίο έντυπο Ε9 των μελών της εταιρείας
 • Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (κατά την εκταμίευση)

Επιτόκιο    
Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το ΕURIBOR τριμήνου προσαρμοσμένο στο προφίλ του εκάστοτε πελάτη.
Διαχειριστικά Έξοδα
Τα έξοδα αίτησης δανείου κυμαίνονται από μια τράπεζα στην άλλη. Θα παράσχουμε μια σύνδεση σύντομα με ένα διάγραμμα σύγκρισης των εξόδων απο όλλες της κύριες τράπεζες.

Εάν απαιτείτε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες  παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας         Email : myexohiko@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: